จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
67059179838
งบประมาณ:
328,000.00
ราคากลาง:
328,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 13 พ.ค. 2567

article