ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนสำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
67049323570
งบประมาณ:
27,058,000.00
ราคากลาง:
27,050,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-pcgfmis@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3314,3303
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ทดแทนสำหรับใช้งานระบu New GFMIS Thai ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 8 พ.ค. 2567
2 ประกาศเชิญชวน 24 พ.ค. 2567
3 เอกสารประกวดราคา 24 พ.ค. 2567
4 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 29 พ.ค. 2567

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 8 พ.ค. 2567 14 พ.ค. 2567

article