ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
67049320089
งบประมาณ:
35,747,000.00
ราคากลาง:
35,747,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
tor-movemof67@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5900 ต่อ 3612,3614
หมายเลขโทรสาร:
02-273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 8 พ.ค. 2567
2 ประกาศราคากลาง 21 พ.ค. 2567

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 8 พ.ค. 2567 14 พ.ค. 2567
2 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 21 พ.ค. 2567 27 พ.ค. 2567

article