ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
5,000,000
ราคากลาง:
4,999,093.50
อีเมล์แอดเดรส:
pongsakorn.t@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์:
0-2126-5800 ต่อ 3612 และ 3313
หมายเลขโทรสาร:
0-2273-9790
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ฉบับแรก 21 ก.พ. 2562 -
2 ฉบับที่สอง 21 ก.พ. 2562 -

article