ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
66037218741
งบประมาณ:
7,425,000.00
ราคากลาง:
7,425,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
prasit.s@vayupak.net
หมายเลขโทรศัพท์:
02-126-5800 ต่อ 2111
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและกำหนดราคากลางโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 14 มี.ค. 2566
2 ประกาศเชิญชวน 21 มี.ค. 2566

เอกสาร TOR

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 14 มี.ค. 2566 17 มี.ค. 2566

article