ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่โครงการ:
-
งบประมาณ:
38,031.80
ราคากลาง:
-
อีเมล์แอดเดรส:
-
หมายเลขโทรศัพท์:
-
หมายเลขโทรสาร:
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน:
-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ผู้ได้รับการคัดเลือก 4 ธ.ค. 2560

article