TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2550
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2550
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2550
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2550
วันที่เริ่ม 12-03-2550
วันที่สิ้นสุด 05-04-2550
สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง