หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (นคอ.)
หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (นคอ.)
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (นคอ.)
วันที่เริ่ม 20-05-2556
วันที่สิ้นสุด 07-06-2556
สถานที่ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และประเทศมาเลเซีย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียด
icon
2 ตารางการฝึกอบรม
icon
3 ประกาศรายชื่อ
icon