หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4
หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2555
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 4
วันที่เริ่ม 29-10-2555
วันที่สิ้นสุด 22-02-2556
สถานที่ ณ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง