โครงการพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2555
ชื่อหลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง (Executive Development Program: EDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วันที่เริ่ม 09-07-2555
วันที่สิ้นสุด 12-08-2555
สถานที่ ห้องประชุม มูลนิธิ สวค. ชั้น 16 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียด
icon
2 ตารางการฝึกอบรม
icon
3 ใบสมัคร
icon