TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

สำหรับภาคประชาชน
 • 5 ส.ค. 2562

  การให้บริการ 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ยื่นคำขอในเวลาที่กฏหมายกำหนด โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน 3. ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน ระบบฯ จะออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย (ไม่รวมนิติบุคคลที่เกิดจากการควบกิจการ) ที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมกับการยื่นคำขอจดทะเบียน

 • 5 ส.ค. 2562

  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงคู่มือการขออนุญาตของสถาบันการเงินและ Non–Bank เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถาบันการเงิน Non-Bank และประชาชน เข้ามาศึกษาและสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการขออนุญาต ขอความเห็นชอบและแจ้งเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด คู่มือดังกล่าวได้ link ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 • 5 ส.ค. 2562

  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. หรือแบงก์ชาติ) ได้จัดตั้ง ศคง. หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน??ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน

 • 5 ส.ค. 2562

  พร้อมเพย์ : บริการโอนเงินและรับเงิน-ทางเลือกใหม่ พร้อมเพย์ เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง?ๆ ใช้ในการโอนเงินและรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิม ที่ให้ประชาชนเลือกใช้ได้และทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น เพราะระบบพร้อมเพย์จะใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนได้ ทำให้สะดวกแล?ะง่ายต่อการจดจำ จากเดิมที่ต้องรู้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารจึงจะโอนเงินให้ได้

 • 20 ก.พ. 2562

  การเงินนอกระบบไม่ได้หมายถึงหนี้นอกระบบเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงแชร์ลูกโซ่ การระดมทุน หรือการใช้เงินในการทำธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมกำกับดูแลของทางราชการ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพมักจะแฝงตัวเข้าไปหลอกเงินจากเหยื่อ

 • 20 ก.พ. 2562

  มิจฉาชีพจะสุ่มเบอร์เพื่อโทรศัพท์ไปหาเหยื่อ และใช้ข้อความอัตโนมัติสร้างความตื่นเต้นหรือตกใจให้กับเหยื่อ บางครั้งก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ หลอกให้เหยื่อทำรายการที่ตู้เอทีเอ็มเป็นเมนูภาษาอังกฤษโดยแจ้งว่าทำเพื่อล้างรายการหนี้สิน หรืออาจหลอกให้เหยื่อไปโอนเงินให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อตรวจสอบ

 • 20 ก.พ. 2562

  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเป็นอย่างมาก จากเคยที่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อทำธุรกรรมการเงิน ก็สามารถโอนเงิน ซื้อของ หรือทำธุรกรรมการเงินอื่น ๆ จากที่ไหนก็ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ความสะดวกสบายเหล่านี้ หากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

 • 20 ก.พ. 2562

  รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลัก

 • 12 ก.พ. 2562

  นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในการแก้ปัญหาหนี้ของประชาชน อย่างเป็นระบบ

 • 12 ก.พ. 2562

  ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมสำหรับ สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • 8 ก.พ. 2562

  ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้่ร่วมกับการทำธุรกรรมทางการเงินรวมถึงคริปโตเคอเรนซี สำหรับประเทศไทยคริปโตเคอเรนซียังไม่มีคุณสมบัติเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย 

 • 31 ม.ค. 2562

  แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือน

 • 29 ม.ค. 2562

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้อย่างสมพระเกียรติ

 • 28 ม.ค. 2562

  นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีมติแต่งตั้ง นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) แทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งก่อนครบวาระ

 • 11 เม.ย. 2561

  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินต่าง ๆ เป็นบัตรที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินของเจ้าของบัตร เช่น ถอนเงิน โอนเงิน ชำระเงิน ซึ่งบัตรเหล่านี้จะบันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของเจ้าของบัตรไว้