TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

สำหรับภาครัฐ
  • 5 ส.ค. 2562

    ดัชนีราคาสินค้าเข้าและสินค้าออก เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเข้า / สินค้าออก โดยรวมในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ดัชนีราคาฯ (ในรูปเงินดอลลาร์สรอ.) คำนวณโดยสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ราคาสินค้าเข้า-ออก ที่สำรวจจาก ผู้นำเข้า- ส่งออกเป็นรายเดือน

  • 20 ก.พ. 2562

    “โครงการอินทนนท์ คือ โครงการทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินซึ่งใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC)”

  • 20 ก.พ. 2562

    คือบทความขนาดสั้นที่นำเสนอข้อมูลหรือมุมมองใหม่ หรือรวบรวมองค์ความรู้ที่น่าจะมีการเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน