article

สำหรับนักเรียน / นักศึกษา rss
 • thumbnail
  6 ส.ค. 2562

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเงื่อนไขสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุด 15 ปี พร้อมลดเบี้ยปรับ 75% เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้ค้างชำระจำนวนมาก

 • thumbnail
  18 ก.ค. 2562

  ในปีการศึกษา 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ยกเลิกการจัดสรรวงเงิน สำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทันที เนื่องจากจะไม่มีการจัดสรรวงเงิน ทั้งนี้ การบันทึกกรอบต้องไม่เกินค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงและไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • thumbnail
  20 ก.พ. 2562

  วังบางขุนพรหม งดให้บริการเยี่ยมชมเพื่อบูรณะและซ่อมแซมอาคารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการเยี่ยมชมอีกครั้งประมาณกลางปี 2562

 • thumbnail
  20 ก.พ. 2562

  จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 20 ที่นั่ง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.30-16.30 น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดสถาบันการเงิน สามารถเดินชมได้ด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้ัาที่นำชม วันละ 4 รอบ รอบเช้า 10.30 และ 11.00 รอบบ่าย 14.00 และ 14.30 ใช้เวลาชมรอบละประมาณ 1.30 ชั่วโมง

 • thumbnail
  20 ก.พ. 2562

  ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของชาติ โดยมีภารกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดีอันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • thumbnail
  20 ก.พ. 2562

  ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับธนาคารกลางของประเทศ

 • thumbnail
  20 ก.พ. 2562

  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ?เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

 • thumbnail
  20 ก.พ. 2562

  การเยี่ยมชม และฟังบรรยายบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-2283-6795 โทรสาร 0-2283-6969

 • thumbnail
  8 ก.พ. 2562

  โครงการ “BOT Challenge & Experience” หรือ โครงการ “ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.” เป็นโครงการที่ ธปท. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นปีที่ 15

 • thumbnail
  8 ก.พ. 2562

  “เศรษฐทัศน์” เป็นโครงการประกวดบทความวิเคราะห์ วิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งความภาคภูมิใจ โครงการนี้เริ่มมาตั้?งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สถาบันที่ร่วมสนับสนุนโครงการ