seach

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง rss
25 ก.พ. 2564
icon7
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จำนวน 1 คัน
18 ก.พ. 2564
icon6
จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด
21 ม.ค. 2564
icon12
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง
30 ธ.ค. 2563
icon6
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
29 ต.ค. 2563
icon20
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ก.ย. 2563
icon81
10 ก.ย. 2563
icon49
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ก.ย. 2563
icon59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ก.ย. 2563
icon39
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564