seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 24 มี.ค. 2560 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,012,000.00.-
2 21 มี.ค. 2560 จ้างซ่อมแซมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กหล่อบริเวณทางขึ้น - ลง ลานจอดรถ ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 385,200.00.-
3 13 มี.ค. 2560 จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) โดยวิธีตกลง 2,200,000.00.-
4 8 มี.ค. 2560 จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 600,000.00.-
5 21 ก.พ. 2560 ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 203,300.00.-
6 10 ม.ค. 2560 ซื้อทองคำ เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 38,952,126.68.-
7 10 ม.ค. 2560 จ้างโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 2,300,000.00.-