seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 17 พ.ย. 2564 พัฒนาระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 90,000,000.00.-
2 5 ต.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,290,000.00.-
3 22 ก.ย. 2564 จ้างการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,270,195.00.-
4 20 ก.ย. 2564 จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,800,000.00.-
5 17 ก.ย. 2564 จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,550,000.00.-
6 17 ก.ย. 2564 จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,060,000.00.-
7 17 ก.ย. 2564 จ้างการจ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,300,000.00.-
8 16 ก.ย. 2564 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 7,791,055.00.-
9 26 ส.ค. 2564 จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00.-
10 20 ส.ค. 2564 จ้างการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีคัดเลือก 709,400.00.-