ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ:
66119342019
งบประมาณ:
1,876,000.00
ราคากลาง:
1,876,000.00
อีเมล์แอดเดรส:
หมายเลขโทรศัพท์:
๐๒๑๒๖๕๘๐๐ ต่อ ๓๓๐๗
หมายเลขโทรสาร:
ที่อยู่ของหน่วยงาน:

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ประกาศราคากลาง 28 พ.ย. 2566
2 ประกาศเชิญชวน 28 พ.ย. 2566
3 เอกสารประกวดราคา 28 พ.ย. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 ม.ค. 2567

article