article

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 ม.ค. 2562
icon 16002

โครงการฝึกอบรมแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวง การคลังให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

โดยประกอบด้วย 10 หลักสูตรวิชา ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่
1. เรียนรู้ความสามารถใหม่ใน Microsoft Office 2019 14-18 กันยายน 2563
2. การสร้างระบบงานอัตโนมัติและฟอร์มบันทึกข้อมูลด้วย excel 21-25 กันยายน 2563
3. Powerful Report & Dashboard with Power BI 28-30 กันยายน 2563
4. เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและกำจัดไวรัสใน Smartphone และ PC 1-2 ตุลาคม 2563
5. Python for Beginner 5-9 ตุลาคม 2563
6. เทคนิคการสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับเอกสารราชการ 14-16 ตุลาคม 2563
7. การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress 19-21 ตุลาคม 2563
8. หลักสูตรการใช้ Mobile Application สำหรับสร้างสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์ 26-27 ตุลาคม 2563
9. Motion Infographic ด้วย PowerPoint 28-30 ตุลาคม 2563
10. การสร้างภาพจำลอง 3 มิติด้วย Adobe Dimension 2-3 พฤศจิกายน 2563

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

รายละเอียด

ใบสมัคร

กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 14 สิงหาคม  2563

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้

 

โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่าง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐโดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และ ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้มีการนำร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนในสังกัด

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ซึ่งได้ให้ความหมายของ Digital literacy คือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ได้แก่

 1. การใช้ (Use)
 2. เข้าใจ (Understand)
 3. การสร้าง (create)
 4. เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ได้แบ่งประเภทของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน ได้แก่

 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. การใช้โปรแกรมประมวลคำ
 3. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
 4. การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 5. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
 6. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
 7. การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
 8. การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน
 9. การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกำหนดให้ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามที่
ก.พ. จะกำหนด

กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวง การคลังให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี

โดยประกอบด้วย 7 หลักสูตรวิชา ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่
1. การใช้งาน Line@ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้าง Branding 29-31 กรกฎาคม 2563
2. Functional & Data Analytics Using Microsoft Excel 13-14 สิงหาคม 2563
3. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 17-21 สิงหาคม 2563
4. การใช้ Mobile Application สำหรับงานออกแบบและ Presentation 24-25 สิงหาคม 2563
5. การสร้าง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT 26-28 สิงหาคม 2563
6. Infographic with Microsoft PowerPoint *1-3 กันยายน 2563
7. สำรวจโลกกว้างด้วย Google App. & eSport 8-11 กันยายน 2563

 

**แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมหลักสูตรวิชา Infographic with Microsoft PowerPoint จาก วันที่ 2-4 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 1-3 กันยายน 2563  (เนื่องจากวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 ครม. มีมติ ให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์)

กำหนดส่งหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม : ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2563

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้

 

ข่าวฝึกอบรมย้อนหลัง