TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Wed, 03 2017 พิเศษ จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ - 600,000 รายละเอียด
2 Wed, 03 2017 พิเศษ จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ - 600,000 รายละเอียด
3 Tue, 02 2017 ตกลงราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา - 203,300 รายละเอียด
4 Tue, 02 2017 ตกลงราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา - 203,300 รายละเอียด
5 Tue, 01 2017 พิเศษ จ้างโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ - 2,300,000 รายละเอียด
6 Tue, 01 2017 พิเศษ ซื้อทองคำ เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ - 38,952,126.68 รายละเอียด
7 Tue, 01 2017 พิเศษ จ้างโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ - 2,300,000 รายละเอียด
8 Tue, 01 2017 พิเศษ จ้างโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ - 2,300,000 ไม่พบข้อมูล
9 Tue, 01 2017 พิเศษ ซื้อทองคำ เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ - 38,952,126.68 รายละเอียด
10 Wed, 11 2016 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,880,000 5,904,760 รายละเอียด