seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 24 ธ.ค. 2563 ซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดเก็บภาษีในช่วงรณรงค์การยื่นแบบภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 1,400,000.00.-
2 23 ธ.ค. 2563 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,000,000.00.-
3 15 ธ.ค. 2563 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,000,000.00.-
4 10 พ.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,185,333.00.-
5 29 ต.ค. 2563 จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107291373) 4,070,000.00.-
6 28 ก.ย. 2563 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,045,000.00.-
7 22 ก.ย. 2563 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เพื่อรองรับระบบ E-FILING กรมสรรพากร โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 63097528885) 6,042,700.00.-
8 22 ก.ย. 2563 การเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097520302) 840,000.00.-
9 17 ก.ย. 2563 การจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097411343) 7,632,000.00.-
10 2 ก.ย. 2563 จ้างโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 63097041870) 5,083,035.00.-