seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 29 ก.ค. 2564 ซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 9,390,500.00.-
2 18 มิ.ย. 2564 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding). 33,758,500.00.-
3 10 มิ.ย. 2564 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,758,500.00.-
4 18 พ.ค. 2564 จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 139,041,000.00.-
5 6 พ.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,390,500.00.-
6 7 เม.ย. 2564 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย กระทรวงการคลัง (MOF WiFi) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,758,500.00.-
7 3 ก.พ. 2564 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37,230,650.00.-
8 26 ม.ค. 2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,505,160.00.-
9 15 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Exchange) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,600,700.00.-
10 25 ธ.ค. 2563 ซื้อการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธีคัดเลือก 961,800.00.-