seach

ราคากลาง rss
ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
1 4 ส.ค. 2563 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68,861,200.00.-
2 31 ก.ค. 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๓ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 732,572.60.-
3 13 พ.ค. 2563 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก 4,100,000.00.-
4 30 เม.ย. 2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก 46,360,000.00.-
5 23 เม.ย. 2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63047466794) 46,360,000.00.-
6 15 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047296004) 4,100,000.00.-
7 14 เม.ย. 2563 จ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือก 87,822,600.00.-
8 9 เม.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๓ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 732,572.60.-
9 3 เม.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่เพื่อรองรับระบบ New GFMIS Thai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 90,648,230.00.-
10 3 เม.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อโครงการการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75,748,000.00.-