seach

แถลงข่าว rss
19 พ.ย. 2564
icon24
สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงินรวม 70,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม. จะได้ร่วมจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้อีกครั้ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปเริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท - ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
16 พ.ย. 2564
icon24
“รมช.สันติ” เผยผลขับเคลื่อนโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรรามาฯ - ธนารักษ์ กลุ่มผู้สูงอายุ สนใจจองห้องขนาดใหญ่ เร่งผู้พัฒนา ปรับแบบพื้นที่ รวมยูนิตใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย ตอบสนองความต้องการกลุ่มสูงวัย พร้อมสั่งกรมธนารักษ์ - ธพส.” เร่งสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาโครงการ ด้วยการบริการครบวงจร ทั้งด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ดูแลคุณภาพชีวิตผู้พักอยู่อาศัยทั้งระบบ
15 พ.ย. 2564
icon15
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.” 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจำหน่ายได้ครบ 10,000 ล้านบาท หลังเปิดจำหน่ายได้เพียง 12 นาที
5 พ.ย. 2564
icon38
จากข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 25.83 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 128,897.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 65,515.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 63,382.3 ล้านบาท และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำนวน 87,298 คน จากผู้ได้รับสิทธิจำนวนกว่า 4.8 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 2,981 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 2,395 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 265 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน e-Voucher 152 ล้านบาท
3 พ.ย. 2564
icon42
กระทรวงการคลังจะเริ่มจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” โดยในครั้งนี้กระทรวงการคลังได้เพิ่มวงเงินจำหน่ายเป็น 80,000 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ลงทุนทุกกลุ่ม และจ่ายดอกเบี้ย ให้ประชาชนทุก 3 เดือน ประชาชนสามารถเลือกลงทุนได้ 2 รุ่นอายุ และซื้อได้ทั้งในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง
1 พ.ย. 2564
icon95
ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการคลังได้เพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 จำนวน 4 โครงการ
1 พ.ย. 2564
icon26
ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการคลังได้เพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 3 จำนวน 1,500 บาทต่อคน โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยอัตโนมัติรวมเป็นวงเงินสิทธิที่ได้รับจำนวนทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
29 ต.ค. 2564
icon95
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 2,441,464 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,208,653 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 736,392 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 588,747 ล้านบาท
29 ต.ค. 2564
icon47
จากข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เต็มจำนวน 28 ล้านสิทธิแล้ว และกระทรวงการคลังได้ประมวลผลผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ มีจำนวนทั้งสิ้น 119,974 ซึ่งจะนำสิทธิที่เหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
28 ต.ค. 2564
icon116
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน2564) รัฐบาลจัดเก็บ รายได้สุทธิ จำนวน 2,369,926 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 307,074 ล้านบาท หรือร้อยละ11.5 แต่ใกล้เคียงกับปีก่อน