seach

แถลงข่าว rss
1 ธ.ค. 2564
icon26
กระทรวงการคลังมุ่งมั่นเดินหน้าจัด “โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่8ประจำปี 2564”โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและต่อยอดแนวความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในบริบทของกระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องเท่าทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
29 พ.ย. 2564
icon25
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนพฤศจิกายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเกือบทุกภูมิภาค สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการโดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ จากนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
29 พ.ย. 2564
icon14
กาการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ออมไปด้วยกัน” วงเงิน 80,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายผ่านทั้งวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤศจิกายน 2564 สามารถจำหน่ายได้ครบวงเงินทั้งหมดแล้ว
26 พ.ย. 2564
icon10
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด คงเหลือวงเงินประมาณ 186 ล้านบาท สบน. จึงเห็นควรจัดสรรวงเงินดังกล่าวมาจำหน่ายให้กับประชาชนในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่สนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าว โปรดสอบถามสาขาธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งในโอกาสแรก
26 พ.ย. 2564
icon68
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2564 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 194,336 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 10,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 และสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.2 โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 6,952 และ 5,350 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 และ 15.7 ตามลำดับ
25 พ.ย. 2564
icon50
จากข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีความคืบหน้า ดังนี้
25 พ.ย. 2564
icon7
ภายหลังการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด 2 วัน (24-25 พฤศจิกายน 2564) ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีแต่ยังคงมีวงเงินคงเหลือบางส่วน
25 พ.ย. 2564
icon14
กระทรวงการคลัง ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ภายในพื้นที่ของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ของทางราชการ อำนวยความสะดวกให้ข้าราชการและผู้มาติดต่อราชการกระทรวงการคลัง โดยสถานีดังกล่าวเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charge ขนาด 22 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจะเป็นโมเดลสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในสถานที่ราชการแห่งแรก และจะใช้เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานราชการอื่นต่อไป
23 พ.ย. 2564
icon16
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้เปิดการจำหน่ายให้กับประชาชนเมื่อวานนี้เป็นวันแรก (22 พฤศจิกายน 2564) วงเงิน 55,000 ล้านบาท จำหน่ายได้ครบวงเงินแล้ว โดยเป็นการจำหน่ายหมดในวันแรก เช่นเดียวกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.”
19 พ.ย. 2564
icon75
จากที่กระทรวงการคลังได้เพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ใช้สิทธิสะสมทั้ง 4 โครงการ รวม 41.15 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 183,865.5 ล้านบาท