seach

แถลงข่าว rss
29 มิ.ย. 2565
icon12
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้และภาคตะวันออก จากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น”
27 มิ.ย. 2565
icon44
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,564,246 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 100,345 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 และ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.1
27 มิ.ย. 2565
icon24
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,509,499 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,115,843 ล้านบาท
23 มิ.ย. 2565
icon15
ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยในช่วงเช้าของวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้หารือในประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) ซึ่งได้มีการสรุปผลและแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) ในช่วงเย็นของวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และประเด็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบัติฉบับใหม่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565
22 มิ.ย. 2565
icon17
ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม
21 มิ.ย. 2565
icon16
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 บริษัท Fitch Ratings (Fitch) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
21 มิ.ย. 2565
icon25
กระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดการสัมมนาภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความยั่งยืนในตลาดทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัล (Seminar on Developing the Ecosystem for Sustainable Finance in the Capital Market and Digitalization for Inclusive Finance: Embracing the Digital Fundraising) (การสัมมนาฯ) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
17 มิ.ย. 2565
icon21
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบการประชุมในสถานที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ จะเข้าร่วมหารือในประเด็นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเด็นสำคัญ (Priorities) ซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยผลักดันให้มีการหารือในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ได้แก่ ประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) และประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy)
16 มิ.ย. 2565
icon22
ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการจำหน่ายพันธบัตร รุ่นออมเพิ่มสุข ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงิน 40,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และได้มีการแจ้งปิดระบบการจำหน่าย พันธบัตรในเวลาต่อมา นั้น
14 มิ.ย. 2565
icon28
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570 (ร่างแผนปฏิบัติการฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ