TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงข่าว
3 ก.ค. 2563
32
ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแก๊งปลอมพันธบัตร ผ่านสื่อสารสนเทศช่องทางต่างๆ เมื่อเดือนเมษายน 2563 ขณะนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ศปก.ปอศ.) สามารถจับกุมตัวการขบวนการปลอมพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และอยู่ระหว่างการนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
25 มิ.ย. 2563
161
ในวันนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ
24 มิ.ย. 2563
76
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวความสำเร็จการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. (วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี ซึ่งเป็นการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรกที่ทำสถิติการจำหน่ายหมดรวดเร็วที่สุดภายใน 99 วินาที และมีจำนวนผู้ลงทุนที่เข้าใช้แพลตฟอร์มถึง 1,374 คน (วงเงินลงทุนเฉลี่ย 145,560 บาทต่อคน) มีผู้ลงทุนกระจายตัวในเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ แสดงถึงความสนใจในการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์และการใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างการโอนเงินผ่านวอลเล็ต สบม. ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ลงทุนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นการทำธุรกรรมที่ง่ายและมีความปลอดภัยได้ด้วยตนเองในส่วนของผู้ลงทุนมีการกระจายตัวทุกช่วงอายุโดยมีสัดส่วนของผู้ลงทุนที่อายุ 15-24 ปีเกือบร้อยละ 10 แสดงถึงความสนใจในการเริ่มออมเงินของเยาวชน
16 มิ.ย. 2563
3060
ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และนายเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการแถลงข่าว
2 มิ.ย. 2563
8104
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
31 พ.ค. 2563
171
“สันติ” เร่งกรมสรรพสามิตหามาตรการเยียวเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบแล้วเสร็จภายใน มิ.ย.นี้ ก่อนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปรับเพิ่มขึ้น 40 % มีผลบังคับใช้ ต.ค. 63 เตรียมความพร้อมศึกษากฎหมายการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์เป็นพืชทดแทน เหตุเป็นโครงสร้างการเพาะปลูกและการรับซื้อที่ใกล้เคียงกับการปลูกใบยาสูบ
26 พ.ค. 2563
259
“สันติ”มอบนโยบายไอแบงก์ปรับบทบาทใหม่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ ชาวมุสลิม สั่งขยายสาขาภาคใต้ให้ครบทุกอำเภอ จาก 40 สาขา ทั่วประเทศ เป็น 100 สาขา เชื่อภารกิจใหม่ทำให้ธนาคารเข้มแข็ง และช่วยดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศเสริมความแกร่ง โชว์กำไรไตรมาสแรกปี 2563 กว่า 63 ล้านบาท
25 พ.ค. 2563
1100
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวการดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยการสานต่อโครงการ “ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” และจัดตั้ง “ทีมเราไม่ทิ้งกัน” เพื่อติดตาม สำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน พร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟู คืนอาชีพ คืนรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง
22 พ.ค. 2563
234
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
21 พ.ค. 2563
2892
ผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำเร็จเรียบร้อยแล้วร้อยละ 99 ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียงร้อยละ 1 คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ