seach

แถลงข่าว rss
22 เม.ย. 2564
icon4
ประเทศไทยได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกตลาดพันธบัตรสีเขียวของภาครัฐจากการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)โดยได้รับรางวัล Sovereign Green Market Pioneer จาก Climate Bonds Initiative (CBI) ในงานClimate Bonds Awards ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานและรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความพยายามและความสำเร็จจากการระดมทุนภายใต้กรอบความยั่งยืนในปี 2020 ที่มีอิทธิพลในระดับสาขาและภูมิภาคต่อการจัดหาเงินทุนที่มีส่วนในการช่วยลดการปล่อยมลพิษตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ 6 ของพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนที่ออกโดยรัฐบาลไทย
20 เม.ย. 2564
icon54
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ของโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่
19 เม.ย. 2564
icon19
ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีแผนในการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ครั้งที่ 2 วงเงินรวมไม่เกิน 140,000 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารหนี้ที่จะครบกำหนดของรัฐบาล เพิ่มสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร ขยายฐานนักลงทุน และเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะดำเนินการผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Syndication) นั้น
9 เม.ย. 2564
icon92
สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 และตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ จะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงินสิทธิ์จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
9 เม.ย. 2564
icon11
ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้จัดส่งข้อมูลร้านค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น 1,024 รายโดยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษร้านค้าและประชาชนที่เกี่ยวข้องแล้ว 85 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบของ สตช. และ ปอศ. และจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อไป
7 เม.ย. 2564
icon20
ความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31พฤษภาคม 2564
7 เม.ย. 2564
icon40
กระทรวงการคลังได้รับทราบว่า สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลังจำนวนหนึ่งอยู่ในข่ายความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19
5 เม.ย. 2564
icon10
“สันติ” ลงพื้นที่พัฒนาโครงการสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะ 2-3 ติดตามขั้นตอนการก่อสร้าง มั่นใจพร้อมเปิดระยะที่ 2 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 64 เชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพฯ แห่งใหม่
5 เม.ย. 2564
icon8
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ได้รับรางวัลจากงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 หรือ Best Bond Awards 2020 ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลในสาขา Environmental, Social and Governance Bond (ESG Bond) ภาครัฐ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน โดยมีสถาบันการเงิน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วยในฐานะผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรรุ่นดังกล่าว
2 เม.ย. 2564
icon57
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ครั้งที่ 3 ตามนโยบายของ รมว.คลัง สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564