seach

แถลงข่าว rss
6 เม.ย. 2567
icon27
ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะ Application : LINE รัฐบาลจะดำเนินการโครงการเติมเงิน 10000 บาท ผ่าน Digital Wallet ให้ประชาชนด้วยเงินดิจิทัลสกุลเงิน Token โดยตนขอให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
5 เม.ย. 2567
icon15
ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2567 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 11 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินและผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานร่วมของการประชุม AFMGM ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิดหลัก “อาเซียน: เสริมสร้างความเชื่อมโยงและภูมิคุ้มกัน” (ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience)
4 เม.ย. 2567
icon18
ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้แถลงนโยบายเพื่อยกระดับให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว
2 เม.ย. 2567
icon62
ความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ (Low-Value Goods) ราคาไม่เกิน 1,500 บาท ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะนำเสนอกฎหมายกำหนดให้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มในประเทศและแพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึงบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าต่ำของผู้ขายในต่างประเทศให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าของผู้ขายในประเทศไทย
1 เม.ย. 2567
icon21
ในวันที่ 14 เมษายน 2567 นี้ จะเป็นวันครบรอบวันสถาปนา 149 ปี กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างความยั่งยืนทางการคลังให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง
29 มี.ค. 2567
icon55
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 979,981 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,365,674 ล้านบาท
29 มี.ค. 2567
icon55
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 981,902 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 25,144 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5
28 มี.ค. 2567
icon17
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมีนาคม 2567 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยแล้ง”
22 มี.ค. 2567
icon46
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ และในครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวกันของแบงก์รัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยดำเนินการลดหรือตรึงดอกเบี้ย พร้อมทั้งจัดเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงจนเกินไป ซึ่งที่ผ่านมาแบงก์รัฐทุกแห่งได้ช่วยกันตรึงดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี 2565 และชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2566
15 มี.ค. 2567
icon267
ความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น 1