TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงข่าว
26 มี.ค. 2563
20965
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวความพร้อมของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ “มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)” ซึ่งเป็นมาตรการภายใต้ชุดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยระบุว่า แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอให้ผู้ที่มาลงทะเบียน ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงท่านได้ เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านผ่านทางข้อความ SMS ได้ ในส่วนของการรับเงินเยียวยา จะสามารถรับได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ บัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน หรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
24 มี.ค. 2563
68787
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 โดยเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เช่น ห้างสรรพสินค้า การระงับการให้บริการของสถานบริการต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในอีกหลายพื้นที่ การงดกิจกรรม อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา การแสดงสินค้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลกับการดำเนินชีวิตของประชาชน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงการคลังจัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนต่อไปได้
23 มี.ค. 2563
531
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 985,343 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6,772 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.7 โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นและกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ จำนวน 6,655 5,178 และ 2,453 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 8.0 และ 0.4 ตามลำดับ
23 มี.ค. 2563
745
วฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,015,148 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,213,483 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 82,895 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 342,436 ล้านบาท
11 มี.ค. 2563
390
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ได้หารือถึงผลกระทบต่อตลาดทุนที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และความผันผวนจากราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมในภาคบริการ ภาคการอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชน รวมถึงความผันผวนของตลาดทุน โดยได้มีแนวทางทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน และปฏิรูปเศรษฐกิจไทยผ่านกลไกตลาดทุน
10 มี.ค. 2563
34848
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เริ่มต้นจากภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP นักท่องเที่ยวหดหาย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นักท่องเที่ยวจีนหดตัวกว่าร้อยละ 85 และนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวร้อยละ 44 ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซากะทันหัน ต่อมาผลกระทบขยายวงไปยังภาคการอุตสาหกรรม ทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ขาดรายได้ เผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างงานจำนวนหลายแสนคน
27 ก.พ. 2563
317
“ดัชนี RSI เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชี้ผลสำรวจแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจไทยที่ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ควรติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรของภาคกลาง และสถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวของภาคใต้และภาคตะวันออกที่อาจได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19)”
26 ก.พ. 2563
165
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 843,654 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,027,094 ล้านบาท
26 ก.พ. 2563
134
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 811,773 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 14,190 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8
21 ก.พ. 2563
239
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารนโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลัง กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ จำนวนกว่า 50 คนจากบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 36 บริษัท ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย