seach

แถลงข่าว rss
15 มี.ค. 2567
icon31
กระทรวงการคลังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้แล้วและมีความประสงค์ที่จะขอสินเชื่อ (ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการไกล่เกลี่ยฯ) ผ่านมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ในโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาล
12 มี.ค. 2567
icon28
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะช่วยยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศ และเพิ่มรายได้จากการใช้จ่ายในประเทศและจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจงานศิลปะและรถยนต์โบราณ (Classic Cars) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
8 มี.ค. 2567
icon377
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – มกราคม 2567) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 824,115 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 8,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1
8 มี.ค. 2567
icon49
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 831,752 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,182,526 ล้านบาท
6 มี.ค. 2567
icon24
กระทรวงการคลังได้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงิน 10,000 ล้านบาท เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง นับเป็นช่องทางการออมการลงทุนที่ประชาชนทุกท่านสามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันผ่านระบบดิจิทัล และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศผ่านตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
6 มี.ค. 2567
icon32
ความคืบหน้าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง นั้น
5 มี.ค. 2567
icon39
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) (ประกาศฯ) เพื่อเพิ่มประเภทและจำนวนผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งจะเป็นการเพิ่มระดับการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินและส่งผลดีต่อประชาชน
28 ก.พ. 2567
icon39
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตการเกษตรได้”
23 ก.พ. 2567
icon47
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เบิกจ่ายแล้ว 1,322,916 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของจำนวนเงินจัดสรร 1,816,497 ล้านบาท
7 ก.พ. 2567
icon61
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบความเป็นมา หน้าที่ของประเทศเจ้าภาพ เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2569 โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการประชุมประจำปีฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีฯ ของไทยให้กับคนในประเทศและนานาชาติได้ทราบ