TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

แถลงข่าว
20 ก.พ. 2563
106
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) และนายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) จำนวน 56 ราย จาก 25 บริษัทชั้นนำของสหภาพยุโรป นำโดย นาย Donald Kanak ประธาน EU-ABC ในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนของคณะ EU-ABC ในประเทศไทย นโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต และมาตรการของกระทรวงการคลังในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในขณะนี้ อาทิ การให้บริการด้านการเงิน ภาษีอากร เศรษฐกิจดิจิทัล และการส่งเสริมอุตสาหกรรมและลู่ทางการค้าการลงทุน เป็นต้น
18 ก.พ. 2563
407
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณผ่านการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term loan) จำนวน 20,000 ล้านบาท ว่าเป็นการดำเนินการของกระทรวงการคลังตามปกติทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสรายได้และกระแสรายจ่ายในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในรูปแบบต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรออมทรัพย์ สัญญากู้ยืมเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น โดยมีการวางแผนการกู้เงินและบริหารเงินคงคลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรอบคอบรัดกุม
17 ก.พ. 2563
229
ในวันนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยในไตรมาส 4 ปี 2562 ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 1.6 และเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.4 ต่อปี ขยายตัวชะลอลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ต่อปี
6 ก.พ. 2563
194
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
4 ก.พ. 2563
6359
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
3 ก.พ. 2563
187
มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่เริ่มมาตรการในวันที่ 27 กันยายน 2562 – 31 มกราคม 2563 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 11,802,073 คน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ 14,354,159 คน ซึ่งมียอดการใช้จ่ายรวม 28,820 ล้านบาท
29 ม.ค. 2563
647
“เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 และมีแนวโน้มจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 2.8 ในปี 2563”
29 ม.ค. 2563
142
“ดัชนี RSI เดือนมกราคม 2563 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคตะวันออก โดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจัยสนับสนุน”
28 ม.ค. 2563
920
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
22 ม.ค. 2563
119
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบการเพิ่มทุนเรือนหุ้นของ ธ.ก.ส. จากเดิม 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินภารกิจเป็นธนาคารพัฒนาชนบท ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของภาครัฐตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี