seach

แถลงข่าว rss
6 ก.พ. 2567
icon28
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หารือร่วมกับ นายจิน ลี่ฉวิน (Mr. Jin Liqun) ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมด้วย
2 ก.พ. 2567
icon109
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 623,384 ล้านบาท ใกล้เคียงกับประมาณการ แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6
2 ก.พ. 2567
icon64
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 622,652 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 963,782 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 20,000 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 209,616 ล้านบาท
29 ม.ค. 2567
icon22
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม 2567 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการและการลงทุนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสภาพอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งและจะกระทบต่อภาคเกษตรกรรม”
26 ม.ค. 2567
icon21
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เข้าร่วมการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 17 (การประชุมฯ) ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จัดโดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating Transformation: Impact, Inclusion, Innovation” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 2,500 คน
24 ม.ค. 2567
icon143
“เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 ต่อปี และขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี ในปี 2567 ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกและความผันผวนของนโยบายทางการเงินและตลาดเงินโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด”
23 ม.ค. 2567
icon12
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดจะเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 เพื่อเข้าร่วมการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 17 (การประชุมฯ) ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
9 ม.ค. 2567
icon44
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 รับทราบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินเป็นระยะเวลานานโดยบริษัทร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) (Joint Venture Asset Management Company : JV AMC) ภายใต้แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้ SFIs สามารถร่วมลงทุนจัดตั้ง บบส.และโอนหนี้บางส่วนของ SFIs ไปยัง JV AMC และเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือตัดหนี้บางส่วนให้กับลูกหนี้นั้น
2 ม.ค. 2567
icon105
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวันนี้ (2 มกราคม2567) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Tourist Destination) หรือเป็นศูนย์กลาง(Hub) ด้านร้านอาหารและภัตตาคารที่มีคุณภาพ หลากหลาย และมีจุดแข็งด้านราคาในระดับภูมิภาค นำไปสู่การเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้อย่างยั่งยืนโดยประกอบด้วย 2 มาตรการ
28 ธ.ค. 2566
icon90
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 403,515 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 681,202 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 264,118 ล้านบาท