จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  212,666.66 - รายละเอียด
2 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489,000.00 - รายละเอียด
3 28 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,045,000.00 2,045,000.00 รายละเอียด
4 25 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 - รายละเอียด
5 25 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  497,550.00 - รายละเอียด
6 25 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,841,700.00 68,861,200.00 รายละเอียด
7 22 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง การเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 840,000.00 840,000.00 รายละเอียด
8 22 ก.ย. 2563 คัดเลือก โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เพื่อรองรับระบบ E-FILING กรมสรรพากร โดยวิธีคัดเลือก 6,042,700.00 6,042,700.00 รายละเอียด
9 22 ก.ย. 2563 คัดเลือก โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก 5,090,000.00 5,083,035.00 รายละเอียด
10 18 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 399,110.00 รายละเอียด