จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 30 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการวงจรเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง 127,800,000.00 127,800,000.00 รายละเอียด
2 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง เช่าบริการสื่อดิจิทัลด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - รายละเอียด
3 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า - ออกประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 173,875.00 - รายละเอียด
4 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  113,210.28 - รายละเอียด
5 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  212,666.66 - รายละเอียด
6 29 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489,000.00 - รายละเอียด
7 28 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,045,000.00 2,045,000.00 รายละเอียด
8 25 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 - รายละเอียด
9 25 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  497,550.00 - รายละเอียด
10 25 ก.ย. 2563 เฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,841,700.00 68,861,200.00 รายละเอียด