จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 15 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,480,000.00 2,480,000.00 รายละเอียด
2 14 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำรายงานประจำปีของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ ฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 155,150.00 รายละเอียด
3 13 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างทำป้ายชื่อ เพื่อใช้ในราชการของข้าราชการการเมือง ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600.00 600.00 รายละเอียด
4 13 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบ New GFMIS Thai จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 328,000.00 328,000.00 รายละเอียด
5 9 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,000.00 132,990.00 รายละเอียด
6 21 พ.ค. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,747,000.00 35,747,000.00 รายละเอียด
7 8 พ.ค. 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนสำหรับใช้งานระบบ New GFMIS Thai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27,058,000.00 27,050,000.00 รายละเอียด
8 8 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,936.75 120,936.75 รายละเอียด
9 8 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 28 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,580.00 4,580.00 รายละเอียด
10 7 พ.ค. 2567 เฉพาะเจาะจง ซื้อมู่ลี่ห้องกองงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,900.00 5,900.00 รายละเอียด