จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 23 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,949.00 5,949.00 รายละเอียด
2 23 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างแปลภาษาในส่วนของสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และสารจากปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 5,778.00 รายละเอียด
3 23 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150.00 150.00 รายละเอียด
4 16 ส.ค. 2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,570,300.00 14,428,000.00 รายละเอียด
5 10 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,900.00 90,900.00 รายละเอียด
6 10 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง จ้างทำสติ๊กเกอร์ลาเบล จำนวน ๒๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,200.00 10,200.00 รายละเอียด
7 10 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,290.00 29,290.00 รายละเอียด
8 9 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,804.50 89,804.50 รายละเอียด
9 9 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,500.00 1,500.00 รายละเอียด
10 9 ส.ค. 2565 เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดข้าวสารอาหารแห้งพร้อมพวงมาลัย จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,620.00 1,620.00 รายละเอียด